Skip to main content

Privacybeleid

Versie 2020
Privacyreglement Vizier
Algemeen
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld
ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. De wet geeft aan wat de rechten zijn van
iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van een organisatie die de
gegevens gebruikt. In de termen van de wet is Stichting Vizierverantwoordelijke en zijn de
cliënten en dienstverleners de betrokkenen. De wet spreekt van het “verwerken van
persoonsgegevens”. Dit begrip omvat alles wat men met persoonsgegevens kan doen: vanaf
het verzamelen tot en met het vernietigen ervan.

Coöperatie TUYS UA
Binnen stichting Vizier worden diverse persoonsgegevens verwerkt. Dit kan zowel voor
cliënten zijn als voor professionals als organisaties. Voor cliënten is het verzamelen van de
gegevens belangrijk voor een goede behandeling, ondersteuning en advisering van
meldingen en voor de financiële afhandeling richting de financierende gemeenten. Dit
conform de WGA ( Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen ). Daarnaast kan
verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld een wettelijke verplichting , zoals de Wet
gelijke behandeling en de WGA.

De plichten van Stichting Vizier
Voordat stichting Vizier gegevens mag verzamelen moet eerst bepaald worden voor welk
doel of welke doelen dat gedaan wordt:

 1. De gegevens mogen slechts voor bepaalde doeleinden worden verzameld. Voor de cliënt
  ter ondersteuning en instandhouding van de dienstverlening inzake meldingen van
  discriminatie en intimidatie op alle wettelijke gronden en maatschappelijke terreinen zoals
  deze in de wet gelijke behandeling staan vermeld.
  Voor het voeren van een doelmatig beheer en beleid en de ondersteuning van
  wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. En voor het bieden van faciliteiten,
  beveiliging van persoonsgegevens, monitoring en rapportageverplichtingen naar het
  ministerie van BZK, inzake de WGA, zijn persoonlijke gegevens altijd geanonimiseerd tot op
  het niveau van plaats-straat- postcode ( zonder huisnummers, zonder namen)
 2. Verdere verwerking binnen stichting Vizier mag niet plaatsvinden op een wijze die niet
  past binnen deze doeleinden.
 3. De cliënt moet op de hoogte gesteld worden van het feit dat er persoonsgegevens
  verwerkt worden, tenzij de cliënt dat al weet.
 4. Alle medewerkers van stichting Vizier zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de
  persoonsgegevens.
 5. Alle persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn tegen onbevoegde toegang.
  Versie 2020
 6. De persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. De
  bewaartermijn van cliëntgegevens is 7 jaar. Deze bewaartermijn is van toepassing op alle
  dossiers van cliënten die persoonlijke ondersteuning en advies inzake meldingen van
  discriminatie en intimidatie.
  De rechten als betrokkene
 7. Het recht om te weten of persoonsgegevens van cliënt verwerkt worden.
 8. Het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy ven een ander
  daardoor niet wordt geschaad.
 9. Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van de gegevens indien dat nodig mocht
  zijn.
 10. Het recht van cliënt en dienstverlener om zich te verzetten tegen de verwerking van
  gegevens.
 11. Het recht om vernietiging van gegevens te eisen.
 12. Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan het dossier.
 13. Het moet voor een cliënt en voor een dienstverlener duidelijk zijn waar en hoe een beroep
  gedaan kan worden op een van de genoemde rechten.
 14. Indien stichting Vizier het niet eens is met het verlenen van een bovenstaand recht dan
  kan de cliënt of de dienstverlener een klacht indienen conform de geldende
  klachtenprocedure. Als laatste mogelijkheid kan beroep ingesteld worden bij de civiele
  rechter. De belangen van een cliënt kunnen ook behartigd worden door een
  vertegenwoordiger.
  Verstrekking van gegevens aan derden
  De persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan personen die ingevolge hun taak die
  gegevens mogen ontvangen. Dit kan zijn inzake een zaak van discriminatie of anders, maar
  altijd na toestemming van cliënte zelf.
Ga naar de inhoud